#1 Zdroj pro Svobodné CrossDressers
#1 Zdroj pro Svobodné CrossDressers

Připoj se zdarma!

Připoj se zdarma a prohledávej mezi tisíci profily

Připojení trvá pouze minutu. Připojení do naší komunity nám umožní lépe vystihnout tvé protějšky.

Přihlásit

emailová adresa:

heslo:

Najdi člena

Hledej podle přezdívkyPodmínky přístupu, použití a členství

Předtím, než VÁM bude povoleno navštěvovat nebo přistupovat k materiálům, které jsou poskytovány na webové stránce nebo aplikaci meetacrossdresser.net (dále uvedené jako "Služba" nebo "webová stránka" nebo "stránka" nebo "aplikace"), je vyžadováno, abyste si VY přečetli a přijali následující Obchodní podmínky Přístupu, Použití a Šlenství ("Smlouva"). PROSÍME, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A POROZUMĚJTE KAŽDÉMU USTANOVENÍ, KTERÉ JE UVEDENO V TÉTO DOHODĚ PŘED TÍM, NEŽ SE ROZHODNETE, ZDALI SOUHLASÍTE S PŘÍSTUPEM NA TUTO WEBOVOU STRÁNKU.

 1. Závazná smlouva. Tato smlouva je vytvořena a platí mezi VÁMI, osobou, která chce přístup a osobně používat materiály, které se nacházejí na webové stránce ("VY" nebo „VÁM“), a Elite Marketing Solutions Inc. (pokud jste uživatelem ve Spojených státech) nebo ODS Online Dating Systems LTD (pokud jste uživatelem mimo USA), vlastníkem a provozovatelem webové stránky meetacrossdresser.net ("SPOLEČNOST"). Pro důkladné a hodnotné posouzení, obdržení a dostatečnost, která je dále potvrzena mezi VÁMI a SPOLEČNOSTÍ, a dalším přístupem nebo převzetím výhod služeb a materiálů poskytnutých Službou, VY souhlasíte, že jste vázáni všemi obchodními podmínkami, které jsou zde uvedeny. Předmětem opatření, která jsou uvedena v této Smlouvě, VÁM SPOLEČNOST povoluje neexkluzivní, ale zcela zrušitelnou licenci, k přístupu na webovou stránku. Tato Smlouva podléhá změnám SPOLEČNOSTI bez upozornění a to kdykoliv, a změny jsou platné okamžitě. Please note that if you reside in the European Union (EU), or in Cyprus, you are entering into an agreement with ODS Online Dating Systems LTD, a Cyprus corporation and are bound by the governing laws of Cyprus.

 2. Místní Zákony. VEŠKERÉ TEXTY, OBRÁZKY, GRAFIKY, ZPRÁVY A KOMUNIKACE, NALEZENY VE "SLUŽBĚ" (V TOMTO DOKUMENTU SOUHRNNĚ OZNAČOVANÉ JAKO "OBSAH") JSOU AUTORIZOVÁNY PRO DISTRIBUCI VÝHRADNĚ PLNOLETÝM OSOBÁM (OSMNÁCT (18) LET VE VĚTŠINĚ JURISDIKCÍ, ALE 21 LET VE STÁTECH S JINOU JURISDIKCÍ JAKO JSOU STÁTY AL, MS, NE, NY), KTERÉ VSTUPUJÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY V OBLASTECH, KDE TAKOVÝ OBSAH NEPORUŠUJE ANI NENARUŠUJE ŽÁDNÉ MÍSTNÍ STANDARDY SLUŠNOSTI ANI FEDERÁLNÍ, STÁTNÍ NEBO MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEBO NAŘÍZENÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NEBO ŽÁDNÉ JINÉ ZEMĚ. ŽÁDNÁ OSOBA, KTERÁ JE MLADŠÍ OSMNÁCTI (18) LET (NEBO 21, KDE JE TAK DÁNO) NESMÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO ZOBRAZOVAT, STAHOVAT NEBO VLASTNIT ŽÁDNÝ OBSAH SLUŽBY.

 3. Omezení Použití Obsahu. Veškerý obsah, včetně obrázků, textu, grafiky, video a audio obsahu ("Obsah") obsažený ve "Službě" je chráněn podle zákona o autorských právech, na základě licence vlastněn SPOLEČNOSTÍ nebo jejími zástupci a představuje majetnické a hodnotné duševní vlastnictví. VY nemůžete, za žádných okolností, přistupovat, prohlížet, stahovat, získávat a využívat uvedený obsah, pokud to není výslovně a písemně schváleno SPOLEČNOSTÍ. Jakmile se stanete členem webových stránek, SPOLEČNOST VÁM uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou licenci pro přístup a prohlížení grafických souborů, audio souborů, video souborů, textů, hypertextových odkazů, vazeb, vyhledávačů a dalšího softwaru spojeného s využitím Obsahu autorizovaným členem. VY souhlasíte s tím, že VY nesmíte v žádném případě prohlížet, stahovat, přijímat nebo jinak používat, nebo zapříčinit nebo umožnit ostatním přistupovat, prohlížet, stahovat, přijímat nebo jinak používat materiály, přímo či nepřímo v místech, které SPOLEČNOST nepovoluje jako je přístup, prohlížení, stahování, přijímání nebo jiné použití

 4. Pravidelné členské předplatné a zahraniční transakční poplatky.

  Zadáním údajů kreditní karty nebo jiných platebních metod, VY tímto opravňujete technického zpracovatele SPOLEČNOSTI zajišťujícího platby provedené kreditní kartou, jak je uvedeno ve Službě na "straně vstupu", prostřednictvím které jste si VY zakoupili přístup na Službu, ke stržení částky z VAŠEHO účtu ve výši členského poplatku a k zaúčtování VAŠEHO účtu pro veškeré nákupy produktů, služeb a jiných úhrad provedených VÁMI pomocí Služby. Dle žádosti, předplatitelé obdrží přístup k fakturačním údajů, které podpora strhává za účelem použití Služby.

  Ceny VAŠEHO předplatného do Služby budou automaticky obnovovány, jak je uvedeno na „straně vstupu“ v době vstupu do Služby, a VAŠE kreditní karta (či jiné poskytnuté platidlo) bude zaúčtována částkou uvedenou v době vstupu do předplatného, a to až dokud neupozorníte SPOLEČNOST, že si přejete zrušit SVÉ předplatné, jak je uvedeno v níže uvedené sekci „Ukončení“. Ceny předplatného jsou předmětem změn, které se mohou udát kdykoliv bez předchozího upozornění. Jste odpovědní za veškeré poplatky předplatného, které vznikly z Vaší strany, a to až do ukončení Služby. Veškeré poplatky se zobrazí na VAŠEM výpisu kreditní karty tak, jak je to popsáno na "straně vstupu" ve chvíli vstupu do Služby.

  SPOLEČNOST může využít zpracovatele kreditních karet a banky mimo USA ke zpracování VAŠICH transakcí. V některých případech, VAŠE banka nebo vydavatel kreditní karty Vám může zaúčtovat poplatek za zahraniční převod. Před nákupem jakékoliv Služby, se, prosíme, informujte u SVÉ banky nebo vydavatele kreditní karty pro více informací o jejich podmínkách ohledně poplatku za zahraniční převod..


 5. Uživatelské jméno a heslo. Jakmile se stanete členem "Služby", oprávněný zpracovatel SPOLEČNOSTI VÁM poskytne unikátní uživatelské jméno a heslo, které Vám umožní přístup na webové stránky. Uživatelské jméno a heslo jsou, a musí zůstat, jedinečným a výhradním majetkem SPOLEČNOSTI, a jsou VÁM vydány v podobě odvolatelné licence. Uživatelské jméno a heslo jsou důvěrné a chráněné materiály SPOLEČNOSTI. Máte přísnou povinnost uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti. V případě, že je důvěrnost buď VAŠEHO uživatelského jména nebo hesla, nebo obojího, nebo zdali máte důvod domnívat se, že by k tomu mohlo dojít, ohrožena nebo zjištěna jinou osobou než jste VY, pak o tom musíte okamžitě informovat SPOLEČNOST prostřednictvím e-mailu. Pamatujte si své uživatelské jméno a heslo, protože SPOLEČNOST nemůže a nebude vydávat tuto informaci nikomu, včetně VÁS, za žádných okolností.

 6. Přesné Údaje Kreditní Karty. Pokud je adresa nebo jakýkoliv jiný údaj vztahující se k VAŠÍ kreditní kartě změněn z jakéhokoliv důvodu, včetně změn adresy bydliště nebo fakturační adresy, změn v datu vypršení platnosti, nebo pokud byla VAŠE kreditní karta odcizena nebo ztracena, VY musíte okamžitě informovat SPOLEČNOST prostřednictvím e-mailu. Pokud tak neučiníte, bude to VAŠE závažné porušení této Smlouvy, a, v případě VAŠEHO neoznámení SPOLEČNOSTI, VY se zříkáte jakéhokoliv nároku a odpovědnosti za poplatky zaúčtované ztracenou nebo odcizenou kreditní kartou.

 7. Narušení Bezpečnosti. VAŠE předplatné nelze přeřadit nebo převést na jakoukoliv jinou osobu nebo subjekt. Musíte okamžitě informovat SPOLEČNOST ohledně jakéhokoliv zjevného narušení bezpečnosti, jako je ztráta, krádež nebo neoprávněné zveřejnění nebo využití uživatelského jména nebo hesla. Dokud není SPOLEČNOST upozorněna, konvenční nebo elektronickou poštou, o narušení bezpečnosti VAŠEHO účtu, VY ponesete i nadále odpovědnost za jakékoliv neoprávněné použití Služby.

 8. Kontrola Exportu USA. Tato sekce se vztahuje POUZE na uživatele, kteří v současné době pobývají ve Spojených státech amerických. Obsah poskytovaný prostřednictvím této Služby, společně se softwarem, je předmětem exportu USA, a nesmí být stahován, exportován, reexportován, či jinak ukládán či přenášen do Kuby, Iráku, Libye, Severní Koree, Íránu, Sýrie, či jakékoliv jiné země, vůči níž je uplatňováno embargo USA nebo jakákoliv osoba či subjekt figurující v seznamu osob Ministerstva financí Spojených států amerických, s nimiž je zakázán jakýkoliv obchodní kontakt. Stažením, exportováním, reexportováním či jiným použitím takového softwaru nebo Obsahu, VY prohlašujete a zaručujete, že VY se nenacházíte na území ovládaném takovou zemí nebo nejste státním příslušníkem nebo obyvatelem takové země.

 9. Odškodné. VY souhlasíte, že odškodníte a pokryjete výlohy SPOLEČNOSTI od a vůči jakýmkoliv nárokům, ztrátám, závazkům, akcím, žalobám nebo jiným výlohám (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajícím z VAŠEHO narušení VAŠICH závazků, ujištění a záruk obsažených v tomto dokumentu. VAŠE ujištění a záruky zahrnují: :


  • VY jste ve věku dospělosti stanoveném platnou jurisdikcí (18 let ve většině jurisdikcí, ale 21 let v jurisdikcích IN AL, MS, NE, NY, kde je věk 21 let uveden jako věková hranice zletilosti);
  • VAŠE osobní údaje a informace kreditní karty, poskytované SPOLEČNOSTI ve spojení s VAŠÍM bezplatným zkušebním a/nebo prémiovým předplatným jsou pravdivé a přesné ve všech ohledech a VY budete SPOLEČNOST neprodleně informovat ohledně jakékoliv změny v těchto informacích;
 10. Žádné Záruky. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA "TAK, JAK JE". SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO OBCHODOVATELNOST A VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY JINÉ NEŽ TY, JEŽ VYCHÁZEJÍ Z A NEJSOU SCHOPNÉ VYLOUČENÍ, OMEZENÍ NEBO ÚPRAVY DLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA. SPOLEČNOSTÍ NENÍ POSKYTNUTA ŽÁDNÁ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ INFORMACE, NEBO RADA, ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU NEBO JAKÉKOLIV ROZŠÍŘENÍ PLATNOSTI TOHOTO ODSTAVCE. SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLIV ZPOŽDĚNÍ PŘI PŘENOSU OBSAHU NEBO ZA DOBU NEČINNOSTI WEBOVÉ STRÁNKY. VY jste odpovědní za vlastnictví a údržbu vybavení osobního počítače a internetového přístupu nezbytného k použití Služby.

 11. Omezení Odpovědnosti. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ ODPOVĚDNA ZA ZTRÁTU PODNIKÁNÍ NEBO ZISKŮ NEBO ZA JAKOUKOLIV JINOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, KTERÁ VYPLYNE Z POUŽITÍ, NEBO NESCHOPNOSTI POUŽITÍ, SLUŽBY NEBO JEJÍHO OBSAHU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY BYLA SPOLEČNOST JIŽ DŘÍVE UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZA JAKÉKOLIV JINÉ NÁROKY VZNESENÉ VÁMI NEBO JAKOUKOLIV JINOU OSOBOU. VAŠÍ JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁPRAVOU V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY SPOLEČNOSTÍ JE VRÁCENÍ ČÁSTKY NE VYŠŠÍ, NEŽ JE POPLATEK ZA JEDEN MĚSÍC ČLENSTVÍ. SPOLEČNOST není odpovědna za škody vzniklé ze šíření, neschopnosti šíření, nebo nesprávného nebo nepřesného šíření jakýchkoliv materiálů, dat, reklam nebo jiných sdělení nacházejících se na nebo prostřednictvím webových stránek.

 12. Zrušení z VAŠÍ strany:


  Pokud se kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu, VY rozhodnete deaktivovat či ukončit VÁŠ účet, můžete tak provést vstupem na stranu nastavení VAŠEHO účtu nebo nás můžete přímo kontaktovat. VY chápete, že deaktivací nebo ukončením VAŠEHO účtu, VY NEBUDETE mít nárok na vrácení poplatků zaplacených SPOLEČNOSTI, a veškeré neprovedené platby v souladu s podmínkami VAŠEHO předplatného budou okamžitě splatné, výjimky mohou být poskytnuty zákonem nebo v souladu s podmínkami této Smlouvy.


  Pokud VY máte trvalé bydliště ve státech Arizona, Kalifornie, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Severní Karolína, Ohio nebo Wisconsin, VY máte právo zrušit VAŠE předplatné bez jakýchkoliv sankcí či povinností, do tří pracovních dnů, s výjimkou nedělí a svátků, po datu, kterém jste se stal účastníkem. Podepsané písemné oznámení o takovém zrušení (která zahrnuje VAŠE uživatelské jméno a e-mailovou adresu použitou při registraci na Službě), je třeba zaslat doporučeně poštou nebo osobně doručit do naší poštovní schránky. Peníze zaplacené na základě jakéhokoliv předplatného za seznamovací služby musí být vráceny do 30 dnů od doručení oznámení o zrušení.


  VY můžete ukončit VAŠE předplatné do Služby kdykoliv a bez udání důvodu, na základě oznámení SPOLEČNOSTI pomocí: elektronické nebo běžné pošty, telefonicky nebo vyplněním storno formuláře, který se nachází ZDE. Při zrušení předplatného z vaší strany si společnost vyhrazuje dostatečné množství času na zpracování akce. Při zrušení předplatného z VAŠÍ strany, stále si budete moci užívat výhod v danou chvíli platného předplatného, po uplynutí předplatného platnost těchto výhod vyprší. Jakmile SPOLEČNOST zpracuje VÁŠ požadavek zrušit VAŠE předplatné, VY již dále nebudete mít přístup k prémiovým funkcím a oblastem Služby. Nicméně, v žádném případě nebudete mít nárok na vrácení jakékoliv části v danou chvíli platného předplatného.


  Vezměte prosím na vědomí, že zrušení VAŠEHO předplatného nemusí zrušit VAŠE členství na Stránce a VÁŠ profil stále může být viditelný ostatním členům. Pokud VY jste předplatitelem a zrušíte své předplatné, ale ne VAŠE členství, dokud se VY nerozhodnete skrýt svůj profil, VY budete i nadále členem ve Službě, a ostatní uživatelé mohou prohlížet VÁŠ profil. Pokud VY skryjete VÁŠ profil, ostatní členi nebudou moci zobrazit VÁŠ profil, dokud VY „neodkryjete“ VÁŠ profil. Pokud si VY zrušíte vaše členství, bude VÁŠ profil odstraněn, a ostatní členové nebudou moci zobrazit VÁŠ profil. VY budete moci použít stávající registrační údaje k "odkrytí" VAŠEHO profilu a reaktivování VAŠEHO členství dle uvážení SPOLEČNOSTI.


  VY můžete zrušit VAŠE členství kdykoliv zakázáním VAŠEHO členství v předvolbách VAŠEHO členství, nebo kontaktováním Zákaznického servisu.


  V každém z výše uvedených akcí vedoucích k ukončení nebo pozastavení členství, VY souhlasíte, že nesete osobní odpovědnost za veškeré poplatky, které vznikly z důvodu VAŠEHO konání, během a až do konce svého v té době aktuálního předplatného závazku, a VY i nadále nesete odpovědnost za tyto poplatků po takovém ukončení nebo zastavení z jakéhokoli důvodu. Po ukončení vašeho členství nebo předplatného, ať už z jakéhokoliv důvodu, všechny podmínky této smlouvy zůstávají v platnosti, s výjimkou jakýchkoliv podmínek, které podle své povahy zaniknou nebo jsou zcela splněny.


  Při takovém ukončení nebo pozastavení, VY nebudete mít nárok na vrácení poplatků souvisejících s předplatným, a případně, veškeré nesplacené částky a jiné poplatky, které VY dlužíte, budou okamžitě splatné. VY tímto opravňujete SPOLEČNOST (prostřednictvím zpracovatelů kreditních karet nebo jiného schváleného zařízení) ke stržení takových dlužných částek VÁM, a to stržením částky z vašeho účtu pomocí údajů kreditní karty nebo jiných platebních údajů, které jste VY poskytli SPOLEČNOSTI.

 13. Reklamní Sdělení. SPOLEČNOST neprověřuje ani neschvaluje reklamy nebo sdělení, které předkládají držitelé licence třetí strany, inzerenti nebo návštěvníci, určené pro elektronické šíření prostřednictvím "Služby". Doporučujeme VÁM používat VLASTNÍ úsudek ke zhodnocení všech reklam nebo jiných sdělení dostupných ve "Službě" před nákupem zboží a/nebo služeb v nich popsaných nebo jinak souvisejících s jakýmkoliv sdělením ve "Službě".

 14. Komunikace Předplatitelů. Pokud by SPOLEČNOST měla poskytovat jakoukoliv službu, která Předplatitelům umožňuje komunikovat s nebo jiným způsobem šířit informace s ostatními Předplatiteli nebo osobami poskytujícími jakoukoliv službu Předplatitelům, VY souhlasíte, že veškeré zprávy a ostatní komunikace z VAŠÍ strany se považuje za snadno dostupnou všem ostatním Předplatitelům, kteří mají přístup do Služby a souhlasíte, že veškeré takové zprávy a ostatní komunikace nesmějí být považovány za soukromé či zabezpečené. Bez ohledu na to, zda SPOLEČNOST poskytuje jakýkoliv typ zde popsané služby, VY souhlasíte, že VY jste byli tímto informováni a upozorněni, že veškeré zprávy a ostatní komunikace, které VY zašlete SPOLEČNOSTI, mohou být přečteny operátory a/nebo jinými zástupci SPOLEČNOSTI, ať už jsou či nejsou zamýšlenými příjemci těchto zpráv či komunikací.

  Tato Služba funguje jako interaktivní poskytovatel výpočetních služeb dle federálních zákonů, a povoluje jednotlivcům komunikovat mezi sebou různými způsoby. Jako u každé jiné lidské interakce, někteří jednotlivci se mohou snažit Službu a její síťové služby zneužít, za účelem otravování, obtěžování, nebo jinému škození ostatním uživatelům. Takové zneužívání netolerujeme, a každý uživatel zapojující se do takových aktivit riskuje ukončení přístupu a potencionální občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost. Toto oznámení slouží jako upozornění našim uživatelům vůči potenciálu pro zneužití našich služeb. Žádáme Vás používat zdravý rozum při komunikaci s jednotlivci pomocí Služby, a žádáme vás o hlášení všech případů nesprávného jednání zákaznické podpoře.

 15. Upozornění. Upozornění od "Služby" vůči Účastníkům mohou být poskytovány prostřednictvím emailu, obecným vyvěšením na "Službu", nebo běžnou poštou. Vaše komunikace se SPOLEČNOSTÍ může být provedena prostřednictvím emailu, běžné pošty nebo telefonu. Veškeré otázky, stížnosti či oznámení ohledně "Služby" mohou být zasílány následujícím způsobem: prostřednictvím elektronické pošty(Zákaznická podpora) .

 16. Žádné Přidružení. "Služba" není přidružena s žádnou SPOLEČNOSTÍ nebo organizací, která není výše uvedena. Žádné odvození sdružení či spojení s, nebo schválení žádnou SPOLEČNOSTÍ nebo organizací není určeno a nemělo by být odvozeno.

 17. Obsah nahraný uživatelem.


  VY nesete výhradní odpovědnost za veškeré informace, které VY odešlete, publikujete, zobrazujete, šíříte nebo jinak komunikujete prostřednictvím Služby, a to i v případě, že nárok vznikne až po ukončení Služby. Při připojení do nebo jiném přímém či nepřímém použitím Služby nebo jiné služby, které VÁM poskytuje SPOLEČNOST, VY souhlasíte s tím, že nebudete předkládat, publikovat, zobrazovat, šířit nebo jinak sdělovat jakékoliv hanlivé, nepřesné, urážlivé, zastrašující, odstrašující, obtěžující, urážlivé, rasově urážlivé, obscénní, rouhavé, sexuálně orientované, nebo nezákonné materiály, nebo jakýkoliv jiný materiál, který porušuje nebo narušuje právo jiné osoby (včetně, ale bez omezení, práv duševního vlastnictví, a práva na ochranu soukromí a publicity). Kromě výše popsaných zakázaných typů obsahu, následuje částečný seznam druhu obsahu, který je dále zakázán na stránkách. VY nemůžete zveřejňovat, nahrávat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat obsah, který:


  • propaguje rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzické poškození jakéhokoliv druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
  • obhajuje obtěžování či zastrašování jiné osoby;
  • požaduje peníze od, nebo se snaží jiným způsobe ošidit, ostatní uživatele těchto stránek nebo Služby;
  • zahrnuje přenos "nevyžádané pošty", "řetězových dopisů" nebo nevyžádané hromadné korespondence nebo "spam" (nebo "spimming", "phishing", "trolling" nebo obdobné činnosti) );
  • propaguje informace, které jsou nepravdivé nebo zavádějící, nebo propaguje nelegální aktivity nebo chování, které je hanlivé, urážlivé nebo jinak závadné;
  • propaguje ilegální nebo neoprávněné kopie autorsky chráněného díla jiné osoby, jako je například poskytování pirátských počítačových programů či odkazy na ně, poskytování informací k obejití zařízeních určených na ochranu před vytvářením kopií, nebo poskytování pirátských obrázků, audií nebo videí, nebo odkazů na pirátské snímky, audio nebo video soubory;
  • obsahuje video, audio, fotografie nebo obrázky jiné osoby bez jejího svolení (nebo v případě nezletilého, zákonného zástupce nezletilého);
  • obsahuje důvěrné nebo heslem chráněné stránky, nebo skryté stránky nebo obrázky (ty, které nejsou spojeny s běžně dostupnou stránkou);
  • poskytuje materiál, který zneužívá osoby sexuálním, násilným nebo nelegálním způsobem, nebo vybízí osobní informace od osoby mladší 18 let;
  • poskytuje instruktážní informace o nezákonné činnosti, jako je vytváření nebo nákup nelegálních zbraní nebo drog, porušování něčího soukromí nebo poskytování, šíření nebo vytváření počítačových virů;
  • obsahuje viry, časované bomby, trojské koně, cancelboty, červy či jiné škodlivé nebo rušivé kódy, součásti nebo zařízení;
  • napodobuje či jinak zkresluje příslušnost, spojení nebo ve přidruženost s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu;
  • poskytuje informace nebo údaje , ke kterým dle zákona nebo na základě smluvních nebo svěřeneckými vztahů nemáte právo zpřístupňovat);
  • narušuje normální tok dialogu, způsobuje rychlejší „posouvání“ obrazovky než při kterém jsou ostatní uživatelé schopni psát, nebo jinak negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů zapojit se do diskuze v reálném čase;
  • vybízí hesla nebo osobní identifikační údaje pro komerční nebo nezákonné účely od ostatních uživatelů nebo šíří osobní údaje jiné osoby bez jeho nebo jejího svolení; nebo
  • zveřejňuje nebo propaguje komerční aktivity a/ nebo prodeje bez našeho předchozího písemného souhlasu, jako jsou soutěže, sázky, barter, reklamu a pyramidová schémata. .
  Přenos výše uvedeného materiálu nebo jakéhokoliv materiálu, který porušuje jakákoliv federální, státní, nebo místní práva ve Spojených státech nebo kdekoliv jinde na světě, je přísně zakázán a bude představovat závažné porušení této Smlouvy opravňující SPOLEČNOST okamžitě ukončit veškerá práva na přístup ke Službě.


  VY rozumíte a souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST může, ale není povinna, monitorovat nebo kontrolovat jakýkoliv obsah, který zveřejníte na Stránce, nebo jako součást. SPOLEČNOST může odstranit jakýkoliv obsah, zcela nebo zčásti, který podle vlastního uvážení SPOLEČNOSTI, porušuje tuto Smlouvu, nebo může poškodit pověst Stránky nebo SPOLEČNOSTI. Společnost si vyhrazuje právo, dle svého vlastního uvážení, vyšetřit a přijmout příslušné právní kroky proti každému, kdo poruší toto ustanovení, včetně odstranění problematické komunikace ze Stránky nebo Služby a ukončení nebo pozastavení členství a/nebo předplatného takových narušitelů.


  Veškeré obrázky a další profilové prvky nahrané SPOLEČNOSTI se stávají majetkem SPOLEČNOSTI a mohou být použity SPOLEČNOSTÍ, bez omezení, jako marketingový materiál. Přijetím této Smlouvy a jejích podmínek VY konkrétně autorizujete SPOLEČNOST použít jakýkoli obsah a/nebo obrázky, které VY nahrajete SPOLEČNOSTI pro marketing Stránky dle našeho uvážení a bez VAŠEHO dalšího souhlasu nebo povolení. Zveřejněním obsahu na Stránce nebo součásti Služby, VY automaticky poskytujete SPOLEČNOSTI, jejím pobočkám, držitelům licence a nástupcům, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, royalty-free, plně splacené, celosvětové právo a licenci na (i) použití, kopírování, ukládání, vyobrazování, zobrazování, reprodukování, nahrávání, přehrávání, přizpůsobování, upravování a distribuování jakéhokoliv takového obsahu, (ii) přípravu odvozených děl z takového obsahu nebo začlenění obsahu do jiných děl, a (iii) udělujete a povolujete sublicenci z výše uvedených látek v jakémkoli médiu nyní známém nebo dále vytvořeném. VY prohlašujete a zaručujete, že jakékoliv zveřejnění a použití VAŠEHO Obsahu SPOLEČNOSTÍ neporuší ani nenaruší práva jakékoli třetí strany.

 18. Zákaz Nevyžádaného "Spam" Emailu. Všichni návštěvníci, zákazníci, zaměstnanci a přidružené osoby těchto stránek mají striktně zakázáno odesílat nevyžádanou poštu, neboli "spam", a to v podobě inzerce nebo využitím jména, URL, obrázků nebo jakékoliv podobnosti stránek. Nesmíte také používat údaje ostatních uživatelů webových stránek, ať už soukromě nebo ne, k odesílání nevyžádaných komerčních zpráv jakékoliv druhu.

 19. Přidružené Webové Stránky. "Služba" může být nabízena a zpřístupněna prostřednictvím celé řady jiných webových stránek kromě této konkrétní webové stránky. Zaregistrováním se do této Služby, VY berete na vědomí a přijímáte, že veškerý obsah, který VY zveřejníte na tyto webové stránky, může být dohledatelný a je dostupný všem uživatelům Služby, kteří k obsahu přistupují prostřednictvím různých webových stránek z této webové stránky, a může být přístupný na jiných webových stránkách kromě této webové stránky. VY dále berete na vědomí a přijímáte, že ostatní členi Služby, které můžete vidět a komunikovat s nimi prostřednictvím Služby, se mohli registrovat a přistupovat do Služby prostřednictvím několika různých webových stránek.

 20. Arbitráž/Zřeknutí se práva na skupinovou žalobu. .


  Arbitráž . VY A SPOLEČNOST souhlasíte, že jakékoliv spory, rozepře nebo nároky vyplývající z této dohody budou řízeny a rozhodovány výhradně závazným rozhodčím řízením dle Federálního Arbitrážního Zákona v souladu s Pravidly a Postupy tak, jak je to uvedeno Americkou Arbitrážní Asociací, a rozhodnutí arbitráže bude konečné a závazné (s výjimkou případů, kde existují důvody upuštění od rozhodnutí dle příslušných stanov arbitráže). Arbitráži bude předsedat jeden nezávislý nestranný rozhodce, kterého jmenuje Americká Arbitrážní Asociace. Obě strany si uhradí vlastní náklady na jakoukoliv arbitráž. Ustanovení arbitráže obsažené v této smlouvě je okamžitě účinné a zůstává v platnosti po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy. MÍSTEM ARBITRÁŽE BUDE BROWARD COUNTY, FLORIDA. STRANY SE VZDÁVAJÍ JAKÉHOKOLIV PRÁVA NA VEDENÍ SPORU NA TYTO SPORY, ROZEPŘE, NEBO NÁROKY U SOUDU, A VZDÁVAJÍ SE PRÁVA NA PROCES PŘED POROTOU. ROZHODCE MÁ VÝHRADNÍ PRÁVO K VYŘEŠENÍ JAKÝCHKOLIV SPORŮ OHLEDNĚ PLATNOSTI A ARBITRABILITY JAKÉKOLIV ČÁSTI TÉTO SMLOUVY, A JAKÉKOLIV ODŠKODNĚNÍ URČENÉ ROZHODCEM MŮŽE BÝT ZAPSÁNO JAKO ROZSUDEK U JAKÉKOLIV SOUDU, POD JEJICHŽ PŘÍSLUŠNOST SPADÁ. Pokud kterákoliv část z této doložky o arbitráži, jiná než ta týkající se zřeknutí se práva na skupinovou žalobu, je shledána z jakéhokoliv důvodu za nevymahatelnou, zbývající části zůstávají v platnosti. Pokud kterákoliv část z doložky o zřeknutí se práva na skupinovou žalobu je shledána z jakéhokoliv důvodu za nevymahatelnou, zbývající části doložky jsou také považovány za nevymahatelné, vyjma toho, že obě strany souhlasí na zvolené jurisdikci a místě konání Broward County, Florida pro případné spory plynoucí z této Smlouvy nebo s ní spojené a tímto se vzdáváte práva na změnu místa konání a zvolenou jurisdikci. .


  Zřeknutí se práva na skupinovou žalobu . VY se vzdáváte jakéhokoliv práva na uplatnění jakéhokoliv nároku vůči SPOLEČNOSTI jakožto zástupce skupiny nebo člen v kterékoliv skupinové žalobě, vyjma míst, kde je takovéto zřeknutí se zakázáno. V rozsahu, ve kterém VÁM zákon umožňuje vést skupinovou žalobu vůči SPOLEČNOSTI, VY souhlasíte, že (1) vítězná strana není oprávněna vrátit náklady za právní zastoupení, jiné náklady za odborné zastoupení, či soudní náklady spojené s vymáháním práva (bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této smlouvy); a (2) VY se musíte „vzdát“ takové žaloby při první příležitosti a nebudete předkládat žádost nebo se jinak účastnit jakéhokoliv odškodnění zajištěného pomocí skupinové žaloby.

 21. Online řešení sporů pro zákazníky. Zákazník žijící v Evropě musí brát na vědomí, že Evropská komise vytvořila online platformu pro alternativní řešení sporů, která poskytuje mimosoudní metodu k řešení sporů souvisejících či plynoucích z online prodejů a smluv. Jakožto důsledek, pokud jste evropským zákazníkem, můžete využít této platformy pro řešení jakýchkoliv sporů z online smluv sjednaných se společností COMPANY. Platforma je k dispozici na následujícím odkaze. COMPANY je k dispozici pro jakoukoliv otázku pomocí strany KONTAKTUJTE NÁS na této webové stránce.

 22. Překlady. Veškeré překlady těchto ustanovení do nebo z anglického jazyka jsou poskytovány pouze pro VAŠE pohodlí a anglická jazyková verze těchto ustanovení bude uplatňována ve vztahu mezi VÁMI a SPOLEČNOSTÍ. V případě rozporu mezi ustanoveními obsaženými zde, anglická verze musí být upřednostněna.

 23. Oddělitelnost ustanovení Pokud není výslovně uvedeno jinak, je-li některé z ustanovení této Smlouvy považováno za nevymahatelné na základě platných právních předpisů, pak je takové ustanovení vyškrtnuto z této Smlouvy s tím, že ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinku, a tato Smlouva musí být vykládána bez těchto vyškrtnutých ustanovení a bude vymahatelná v souladu se zbývajícími nepozměněnými podmínkami.

 24. Žádné přidělení. Nesmíte prodávat, postupovat či převádět žádné VAŠE povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy. SPOLEČNOST může, na základě vlastního uvážení, prodávat, postupovat či převádět práva a povinnosti SPOLEČNOSTI plynoucí z této Smlouvy, a to kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení, a bez předchozího upozornění VÁM či bez VAŠEHO souhlasu.

 25. Závazná smlouva. Tato Smlouva bude závazná mezi VÁMI a SPOLEČNOSTÍ a veškerými příslušnými nástupci stran a povolenými nabyvateli.

 26. Ukončení ze strany SPOLEČNOSTI.


  SPOLEČNOST může kdykoliv pozastavit, deaktivovat, blokovat, zabránit nebo uzavřít VÁŠ účet a VAŠE právo na používání Služby stránek, ať už z nějakého důvodu nebo bezdůvodně, na základě vlastního uvážení SPOLEČNOSTI. Toto ukončení přístupu může být uskutečňováno bez předchozího oznámení a bez jakéhokoliv vysvětlení podaného VÁM. To zahrnuje blokování uživatelů nebo členů z určitých IP adres. SPOLEČNOST si dále vyhrazuje právo blokovat či jinak odstranit přístup do informací VAŠEHO účtu, uživatelského obsahu, služeb nebo uživatelských dat nacházejících se na stránkách dle svého zvážení. V případě, že SPOLEČNOST rozhodne, že Služba byla ukončena nebo pozastavena z určitého důvodu, včetně, ale nikoliv výhradně, v rozporu s touto Smlouvou, ať se jedná o nahlášené chování, nahlášený obsah nebo stížnosti třetích stran, VY souhlasíte s tím, že veškeré poplatky zaplacené SPOLEČNOSTI z VAŠÍ strany jsou zcela nevratné, pokud není jinak uvedeno zákonem stanoveno jinak, a veškeré nezaplacené platby dle podmínek VAŠEHO předplatného se SPOLEČNOSTÍ jsou okamžitě splatné. VY tímto udělujete SPOLEČNOSTI (prostřednictvím svých zpracovatelů kreditních karet nebo jiného schváleného zařízení), aby VÁS zaúčtovala za veškeré takové dlužné částky, a to stržením částky z vašeho účtu použitím informací o kreditní kartě nebo jiných platebních údajů, které jste VY poskytli SPOLEČNOSTI. Veškeré náhrady ze strany SPOLEČNOSTI budou učiněny dle vlastního uvážení SPOLEČNOSTI.


  V každém z výše uvedených událostí ukončení nebo pozastavení, VY souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškeré poplatky vytvořené z VAŠÍ strany, během a až do konce svého aktuálního předplatného závazku, a VY i nadále nesete odpovědnost za tyto poplatky po takovém ukončení nebo pozastavení z jakéhokoliv důvodu. I po ukončení členství nebo předplatného, ať už z jakéhokoliv důvodu, veškeré podmínky této Smlouvy přetrvávají a v plném rozsahu platí nadále, vyjma podmínek, které dle své povahy vypršely nebo jsou plně vykonány.

 27. Celá Smlouva. Tato Smlouva obsahuje celou smlouvu mezi Účastníkem a SPOLEČNOSTÍ ohledně využití Služby, Obsahu a všech přímo a nepřímo souvisejících materiálů Účastníkem. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí písemná nebo ústní ujednání, spisy, a prohlášení a může být změněna pouze na základě oznámení SPOLEČNOSTI. Obě strany potvrzují, že se nedovolávají žádného prohlášení, které není výslovně uvedeno v této Smlouvě. Neschopnost některé strany dostát svým závazkům uvedeným v této Smlouvě není považována za zřeknutí se takového práva nebo nesmí působit překážku k provedení nebo prosazení tohoto nařízení kdykoliv poté. Tato smlouva se řídí a bude vykládána podle zákonů státu Florida, bez ohledu na konflikt s právními principy. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy shledáno jako nevymahatelné z jakéhokoliv důvodu, pak bude takové ustanovení přeformulováno pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo vymahatelné. Není-li výslovně uvedeno jinak, ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti i po jeho ukončení.


Společnost v USA:
Elite Marketing Solutions Inc.
PO BOX 12187
Zephyr Cove, NV 89448
USA

Mezinárodní společnost:
ODS Online Dating Systems LTD
Dimokratias 31, 2nd Floor, Office 201
8028 Paphos
CYPRUS

Kanadská společnost:
9326-7730 Quebec, Inc.
2500-1751 rue Richardson
Montreal H3K 1G6
Canada


Pro informace o sekci 18 USC 2257 ohledně modelek zobrazených na webových stránkách, klikněte ZDE.

Zavřít