Źródło Nowych Znajomości Dla Transwestytów Nr 1 W Sieci
Źródło Nowych Znajomości Dla Transwestytów Nr 1 W Sieci

Zarejestruj się za darmo!

Dołącz do nas za darmo i przeglądaj tysiące profili

Rejestracja zajmie ci zaledwie kilka minut. Dołączając do naszej społeczności możesz liczyć na wiele interesujących kontaktów.

Zaloguj się

adres email:

hasło:

Znajdź użytkownika

Szukaj po pseudonimieWarunki Dostępu, Korzystania ze Strony i Członkostwa

Zanim otrzymasz dostęp do zawartości strony meetacrossdresser.net (określonych w niniejszym dokumencie jako "Usługa", "strona internetowa", "strona" lub "aplikacja"), WYMAGAMY, abyś przeczytał i zaakceptował poniżej przedstawione w Regulaminie określające Dostęp, Zasady Korzystania ze Strony i Członkostwo ("Umowa"). ZANIM WYRAZISZ ZGODĘ NA PRZEDSTAWIONE WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY, PROSZĘ PRZECZYTAJ DOKUMENT Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ, TAK ABY KAŻDY PARAGRAF NINIEJSZEJ UMOWY BYŁ DLA CIEBIE ZROZUMIAŁY.

 1. Umowa Wiążąca. Niniejsza Umowa została sporządzona i obowiązuje pomiędzy TOBĄ, osobą, która pragnie uzyskać dostęp i korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie ("TY lub TWOJE") , i Elite Marketing Solutions Inc. (jeżeli jesteś użytkownikiem pochodzącym z USA), lub ODS Online Dating Systems LTD (jeżeli nie jesteś użytkownikiem pochodzącym z USA), właściciel i administrator meetacrossdresser.net website, ("FIRMA"). Za wysokiej jakości odpłatne usługi, ich dostępność i jakość są przez Ciebie i przez Firmę akceptowane. Korzystając z serwisu i zawartych w nim informacji zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków określonych w niniejszej Umowie. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie, FIRMA udziela użytkownikowi niewyłącznej, ale całkowicie odwołalnej licencji, pozwalającej uzyskać dostęp do strony internetowej. Niniejsza umowa może być przedmiotem zmian, dokonywanych natychmiastowo bez wymogu informowania użytkownika przez FIRMĘ. Please note that if you reside in the European Union (EU), or in Cyprus, you are entering into an agreement with ODS Online Dating Systems LTD, a Cyprus corporation and are bound by the governing laws of Cyprus.

 2. Prawo Lokalne. WSZYSTKIE TEKSTY, OBRAZY, GRAFIKA, WIADOMOŚCI I KONWERSACJE ZNALEZIONE NA STRONIE "SERWISU" (ZWANE DALEJ "TREŚCIĄ") SĄ PRZEZNACZONE DO DYSTRYBUJCJI JEDYNIE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH (OSIEMNAŚCIE (18) LAT DLA WIEKSZOŚCI JURTSDYKCJI LUB 21 LAT DLA POZOSTAŁYCH JURYSDYKCJ W AL, MS, NE, NY, W KTÓRYCH WIEK 21 LAT JEST UZNAWANY JAKO OSIAGNIĘCIE PAŁNOLETNOŚCI, DOTYCZY TO OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE STRONY W MIEJSCACH, GDZIE TAKIE TREŚCI NIE NARUSZAJĄ PRZEPISÓW PRAWA LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW PRZYZWOITOŚCI ANI FEDERALNYCH, STANOWYCH, LUB LOKALNYCH PRAW LUB ROZPORZĄDZEŃ PAŃSTWOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB NA TERENIE INNEGO PAŃSTWA. NIKT KTO NIE OSIAGNĄ WIEKU PEŁNOLETNOŚCI (18 LAT) LUB (21 LAT) LUB KORZYSTA ZE STRONY W MIEJSCU, W KTÓRYM TEGO RODZAJU TREŚCI SĄ NIELEGALNE WEDŁUG PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA NIE MA PRAWA POŚREDNIEGO LUB BEZPOŚREDNIEGO PRZEGLĄDANIA, POBIERANIA LUB POSIADANIA TREŚCI ZAWARTYCH NA STONACH "SERWISU".

 3. Ograniczenia dotyczące Korzystania z Treści. Wszystkie treści, w tym zdjęcia, teksty, grafika, treści audio i wideo ("Treść") zawarte na stronach "SERWISU" są chronione prawem autorskim, prawem własności lub licencji wystawionej na rzecz "FIRMY" i stanowią jej wyłączną własność. W żadnym wypadku nie masz prawa korzystać, oglądać, pobierać, otrzymywać i robić użytek z Treści zawartych na stronach Serwisu, poza ściśle określone przez FIRMĘ ramy użytkowania. Stając się zarejestrowanym członkiem STRONY, korzystasz z abonamentu, tym samym FIRMA udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na dostęp i prawo przeglądania plików graficznych, plików audio i wideo, tekstów, hiper linków, linków wewnętrznych, wyszukiwarki i innych części oprogramowania powiązanych z prawem członkowskim określonym warunkami abonamentu. ZGADZASZ się, że podczas użytkowania, przeglądania, pobierania, odbioru lub innego korzystania z zawartości Strony nie będą swoim działaniem powodować ograniczeń lub umożliwiać innym członkom dostęp do treści, obejmujący przeglądanie, pobieranie, odbieranie lub w inny sposób korzystanie z treści zawartych na stronie. Ponad to nie będziesz bezpośrednio lub pośrednio przeglądał, pobierał, odbierał lub w inny sposób wykorzystywał treści zawartych na stronie, do których nie masz prawa dostępu określonego przez SPÓŁKĘ.

 4. Abonamenty Członkowskie i Zagraniczne Opłaty.

  Wprowadzając dane swojej karty kredytowej bądź inne informacje niezbędne do dokonania płatności niniejszym autoryzujesz przetwarzanie danych swojej karty kredytowej agentowi FIRMY (lub innej zatwierdzonej instytucji); jak to zostało zaznaczone w zakładce "Aktualizacja Konta" przez, którą kupujesz dostęp do "Serwisu" w celu zablokowania kwoty przeznaczonej na opłacanie miesięcznej składki członkowskiej, opłaty za zakup ewentualnych dodatkowych produktów i usług. W razie potrzeby Abonenci otrzymają dostęp do historii płatności.

  Stawka comiesięcznej składki na rzecz członkostwa w Serwisie zostanie automatycznie przedłużona zgodnie z postanowieniami zawartym w "formularzu rejestracyjnym". Twoja karta kredytowa (inny autoryzowany środek płatności) będzie co miesiąc obciążany kwotą określoną w postanowieniach abonamentu do momentu powiadomienia FIRMY o chęci rezygnacji zgodnie z postanowieniami omówionymi w dziale "Rezygnacja". Kwota abonamentu może ulec zmianie w każdym momencie bez obowiązku powiadamiania użytkowników. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie płatności powstałe w związku z korzystaniem z serwisu na prawach zakupionego abonamentu do momentu zakończenia korzystania z "Serwisu". Wszystkie płatności zastaną wyszczególnione na twoim wyciągu bankowym (lub innym środku płatności) zgodnie z postanowieniami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

  SPÓŁKA może korzystać z banku lub instytucji zagranicznej w celu przetwarzania dokonywanych płatności. W pewnych przypadkach Twój bank lub wystawca karty kredytowej może dodatkowo ściągnąć z Twojego konta opłatę transakcyjną. Zanim zdecydujesz się na zakup usługi sprawdź politykę swojego banku lub wystawcy karty kredytowej dotyczącą transakcji zagranicznych.


 5. Identyfikator i Hasło. Stając się członkiem "Serwisu", system autoryzowany przez FIRMĘ dostarczy Państwu unikalne ID i Hasło, dzięki którym będą mogli Państwo uzyskać dostęp do Strony. Identyfikator i Hasło są i pozostaną wyłączną własnością Firmy i są emitowane w postaci odwoływalnej licencji. Identyfikator i hasło są zastrzeżonym i poufnym materiałem Firmy. Masz obowiązek zachować je w tajemnicy. Jeśli poufność twojego Identyfikatora lub Hasła, badź obu została odkryta, lub masz przypuszczenie, że mogła przejść w posiadanie innej osoby, masz obowiązek niezwłocznie poinformowac o tym Firmę za pośrednictwem poczty email. Zapamiętaj Twój Identyfikator i Hasło ponieważ Firma nie udostępni ponownie tej informacji nikomu włącznie z Tobą niezależnie od przedstawionego powodu.

 6. Dokładne Dane Karty Kredytowe. Jeśli adres lub inne informacje dotyczące Państwa karty kredytowej zostaną zmienione z jakiegokolwiek powodu, w tym zmiany adresu domowego lub adresu do płatności, zmiany daty ważności karty, lub jeśli karta kredytowa zostanie zgubiona lub skradziona, należy natychmiast poinformować Spółkę za pośrednictwem poczty email. Nieprzestrzeganie tego postanowienia stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy , w przypadku niezastosowania się do niniejszego postanowienia o niezwłocznym powiadomieniu Firmy, członek ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie opłaty poczyniona skradzioną kartą kredytową.

 7. Naruszenie Bezpieczeństwa. Twój abonament nie możne być przypisany ani przekazany innej osobie lub podmiotowi. Należy niezwłocznie poinformować SPÓŁKĘ o widocznych naruszeniach bezpieczeństwa, takie jak utrata, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie identyfikatora lub hasła. Dopóki FIRMA nie zostanie powiadomiona za pomocą poczty email lub poczty konwencjonalnej członek ponosi pełną odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z Serwisu.

 8. Kontrola Eksportu Stanów Zjednoczonych Treści udostępnianych za pośrednictwem tego serwisu, wraz z oprogramowaniem, podlegają kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, i nie mogą być pobierane, eksportowane, ponownie wywożone, lub w inny sposób zapisywane lub przenoszone do takich krajów jak Kuba, Irak, Libia, Korea Północna, Iran, Syria, lub innego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo lub do osób wymienionych na liście specjalnie oznaczonych obywateli lub tabeli Odmówionych Zamówień Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczone. Pobierając, eksplorując, wywożąc lub w inny sposób korzystając z takiego oprogramowania lub materiału, Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się pod kontrolą, nie jest obywatelem lub rezydentem wymienianego kraju, a jego nazwisko nie znajduje się na liście.

 9. Odszkodowanie. ZGADZASZ się zabezpieczyć i chronić SPÓŁKĘ przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, działaniami, pozwami lub innymi kosztami (włącznie z wynagrodzeniem adwokackim) wynikającymi z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień umowy. Twoje zobowiązania i gwarancje obejmują:


  • MASZ co najmniej 18 lat ( przynajmniej 21 lat na terenie jurysdykcji, która przyjmuje 21 lat jako warunek pełnoletności, takich jak IN AL, MS, NE, NY i inne);
  • Twoje dane osobowe oraz dane twojej karty kredytowej, które dostarczyłeś do SPÓŁKI związku z korzystaniem z bezpłatnego okresu próbnego lub opłat za abonament jest prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym, zobowiązujesz się do niezwłocznego powiadomienia Firmy o dokonaniu jakichkolwiek zmian danych osobowych lub danych twojej karty kredytowej;
 10. Brak Gwarancji. SERWIS JEST DOSTARCZANY "W TAKIM STANIE W JAKIM" JEST AKTUALNIE PRZEDSTWIONY. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIAŁYCH W TYM, ALE NIE TYLKO GWARANCJI ZDOLNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIŻ TEN KTÓRY ZOSTAŁ UREGULOWANY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA UDZIELONA PRZEZ SPÓŁKĘ, JEJ PRACOWNIKÓWLUB AGENTÓW NIE STANOWI GWARANCJI ANI W ŻADEM SPOSÓB NIE ZWIĄKSZA ZAKRESU OSPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONEGO W NINIEJSZYM USTĘPIE. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZALNOŚCI ZA OPÓŻNIENIE W TRANSMISJI DANYCH, TREŚCI LUB AWARII STRONY. JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY za posiadanie i utrzymywanie osobistego sprzętu komputerowego i Internetu niezbędnych do korzystania z Usługi.

 11. Ograniczenie Odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI WOBEC ŻADNEJ INNEJ OSOBY ZA STRATY HANDLOWE LUB UTRATĘ ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SERWISU, USŁUGI LUB JEJ ZAWARTOŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA UPRZEDNIO POINFORMOWANA. W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY PRZEZ FIRMĘ MASZ PRAWO UBIEGAĆ SIĘ REKOMPENSATĘ FINANOWĄ , W WYSOKOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ KWOTA JEDNOMIESIĘCZNEGO ABONAMENTU. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z rozpowszechniania, braku możliwości rozpowszechniania lub nieprawidłowego rozpowszechniania materiałów, danych, reklam lub innych rodzajów komunikacji na lub przez stronę.

 12. Anulowanie przez Użytkownika:


  Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zrezygnować ze SWOJEGO konta, możesz to zrobić wchodząc do ustawiania lub kontaktując się bezpośrednio z obsługą klienta. Rozumiesz, że poprzez rezygnację lub zamknięcie konta nie zyskujesz prawa do zwrotu wpłacony kwot z tytułu abonamentu lub zakupu dodatkowych usług, ponad to wszystkie należne płatności będą natychmiastowo wymagalne, chyba, że inaczej stanowią przepisy prawa lub postanowienia Umowy.


  Jeśli zamieszkujesz stan Kalifornia, Connecticut, Illinois, lowa, Minnesota, Nowy Jork, Karolina Północna, Ohio lub Wisconsin, masz prawo zrezygnować z abonamentu bez obowiązku uiszczenia kary w ciągu trzech dni roboczych z wyłączeniem niedziel i świąt, licząc od dnia zakupu abonamentu. Podpisana pisemna rezygnacja (która zawiera TWOJĄ nazwę użytkownika, adres email którego użyłeś przy rejestracji konta w Serwisie) musi być wysłane pocztą lub osobiście dostarczone do skrzynki odbiorczej. Pieniądze wypłacane na podstawie wykupionego abonamentu w serwisie randkowym powinny być zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji.


  Możesz zrezygnować z abonamentu w każdym momencie bez podania przyczyny, powiadamiając FIRMĘ: elektronicznie lub tradycyjna pocztą, telefonicznie lub wypełniając formularz rezygnacyjny, który znajdziesz TUTAJ. Jeśli złożyłeś rezygnację z konta, FIRMA potrzebuje rozsądnego okresu czasu, aby zrealizować Twoje zlecenie. Jeśli zrezygnujesz z abonamentu będziesz miał dostęp do usług do końca okresu rozliczeniowego; po jego zakończeniu Twój dostęp wygaśnie. Po zrealizowaniu TWOJEJ prośby o rezygnację z abonamentu nie będziesz miał już dostępu do funkcji premium ani obszarów Serwisu. Pod żadnym pozorem nie będziesz miał prawa żądać zwrotu zapłaconych kwot abonamentu na poczet aktualnego okres rozliczeniowego wynikającego z umowy.


  Proszę pamiętaj, że rezygnacja z abonamentu nie oznacza likwidacji członkostwa, a TWÓJ profil będzie nadal aktywny i widoczny dla innych użytkowników. Jeśli jesteś użytkownikiem serwisu i zdecydujesz się na rezygnację z abonamentu, jeśli nie zdecydujesz się na ukrycie profilu, będziesz nadal Użytkownikiem Serwisu i inni mogą widzieć TWÓJ profil. Jeśli ukryjesz SWÓJ profil, inni Członkowie nie będą mogli go zobaczyć dopóki nie "odkryjesz" go ponownie. Jeśli zrezygnujesz z członkostwa TWÓJ profil zostanie usunięty i inni członkowie nie będą mogli go zobaczyć. Będziesz mógł nadal korzystać ze swoich informacji członkowskich z celu reaktywacji profilu i członkostwa za wyłączną zgodą FIRMY.


  Możesz zrezygnować ze SWOJEGO członkostwa w dowolnym momencie wyłączając je w preferencjach członkowskich lub kontaktując się z Obsługą Klienta.


  W sytuacji rezygnacji z członkostwa lub abonamentu będziesz wyłącznie odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich płatności należnych i związanych z aktualnym okresem rozliczeniowym. Po rezygnacji z członkostwa lub abonamentu wszystkie postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy.


  W związku z rezygnacją z członkostwa lub abonamentu nie otrzymujesz prawa do zwrotu wpłaconych środków, a wszystkie należne płatności będą natychmiastowo wymagalne. Autoryzujesz FIRMĘ (poprzez agenta obsługującego płatności kartą kredytową lub inną instytucję) do ściągnięcia z TWOJEGO konta należnych płatności.

 13. Komunikaty Reklamowe. SPÓŁKA nie zatwierdza reklam czy komunikatów przedłożonych jej przez podmioty trzecie, licencjobiorców, reklamodawców i innych odwiedzających zainteresowanych rozpowszechnianiem treści za pośrednictwem "Serwisu". Zalecamy, aby kierowali się Państwo własną oceną przy wyborze reklam, komunikatów lub innych treści umieszczonych za pośrednictwem "Serwisu", dotyczy to również nabywanie różnego rodzaju produktów i/lub usług proponowanych za pomocą "Serwisu".

 14. Komunikacja Abonencka. Jeśli SPÓŁKA ma obowiązek zapewnienia możliwości nieskrepowanej komunikacji Abonentów, przesyłania informacji innym Abonentom lub osobom świadczącym usługi na rzecz Abonenta; Zgadzasz się, aby wszystkie wiadomości i inne komunikaty wysyłane przez Ciebie były łatwo dostępne dla wszystkich Abonentów, którzy posiadają zezwolenie na dostęp do Serwisu ponad to akceptujesz fakt, że wszystkie te wiadomości i inne komunikaty nie powinny być uznawane za prywatne i bezpieczne. Niezależnie od tego, czy firma oferuje usługi opisane w niniejszym dokumencie, użytkownik oświadcza, że został poinformowany o tym, że wszelkiego rodzaju komunikacja wysyłana i publikowana za pośrednictwem serwisu, jest dostępna dla operatorów i/lub innych agentów pracujących na rzecz SPÓŁKI, niezależnie od tego czy są oni docelowymi odbiorcami wiadomości lub innej formy komunikacji.

  Ten Serwis działa jako interaktywny usługodawca komputerowy zgodnie z prawem federalnym i pozwala jednostkom na komunikowanie się ze sobą na różne sposoby. Jak w przypadku każdej ludzkiej interakcji, niektóre osoby mogą skłaniać się do nadużywania usługi, jej serwisów, drażnić, nękać, lub w inny sposób szkodzić innym użytkownikom. Nie tolerujemy takich nadużyć, a każdemu użytkownikowi angażującemu się w takie zachowanie grozi wypowiedzenie umowy i potencjalna odpowiedzialności cywilna lub karna. To powiadomienie służy jako ostrzeżenie dla naszych użytkowników dotyczące potencjalnego nadużycia naszych usług. Apelujemy, aby zachować zdrowy rozsądek podczas interakcji z osobami za pośrednictwem Serwis, a także o zgłaszanie wszelkich przypadków nierzetelności do obsługi klienta.

 15. Powiadomienia. Powiadomienia wysyłane z "Serwisu" do Abonentów mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty email lub wyświetlana na ogólnodostępnym forum "Serwisu", lub poczty tradycyjnej. Komunikacja kierowana od Abonentów do "Serwisu" może zostać wysyłana poprzez prywatną wiadomość, pocztę email lub telefonicznie. Wszystkie pytania, zażalenia lub powiadomienia skierowane do Serwisu"mogą być wysyłane w następującej formie: przy użyciu poczty elektronicznej do OBSŁUGA KLIENTA

 16. Brak Przynależności. Serwis"nie jest związany z żadną FIRMĄ ani organizacją inną niż opisana powyżej. Brak jest wniosku stowarzyszenia lub zarządu którejkolwiek FIRMY lub organizacji i nie należy się go spodziewać.

 17. Treści Zamieszczone Przez Użytkownika.


  Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie informacje, które umieszczasz, publikujesz, wyświetlasz lub w inny sposób udostępniasz za pomocą Serwisu, nawet jeśli problem z tym związany wystąpi już po zakończeniu członkostwa w Serwisie. Będąc członkiem Serwisu zagadasz się, że będziesz publikował, umieszczał, wyświetlał lub w inny sposób udostępniał za pośrednictwem Serwisu treści zniesławiających, niedokładnych, obraźliwych, gróźb, zastraszeń, napastliwych, obraźliwych, rasistowskich, obscenicznych, bluźnierczych, zorientowanych seksualnie, lub nielegalnych materiałów, materiałów, które naruszą lub łamie prawa innych osób ( w tym, ale nie wyłącznie praw własności intelektualnej i prawa do prywatności i jawności). Oprócz treści zakazanych, które zostały wyszczególnione powyżej, poniżej przedstawiamy dalszą ich część. Nie możesz publikować, przesyłać, wyświetlać lub w inny sposób udostępniać treści, które:


  • promują rasizm, fanatyzm, nienawiść lub fizyczne szkody jakiegokolwiek rodzaju przeciw jakiejkolwiek grupie lub osobie;
  • opowiadają nękaniu lub zastraszaniu innej osoby;
  • żąda pieniędzy, albo ma na celu w inny sposób oszukać, innych użytkowników Strony lub Serwisu;
  • służą do transmisji spamu lub innego rodzaju niepożądanej komunikacji;
  • promują nieprawdziwe informacja mające na celu wprowadzenie w Błąd lub zachęcanie do nielegalnej aktywności lub postępowania, które jest zniesławiające, oszczercze lub w inny sposób obraźliwe;
  • promują nielegalne, nieautoryzowane kopiowanie treści opatrzonych prawem autorskim poprzez dostarczanie specjalnych programów lub linków, dostarczanie informacji mających na celu obejście zabezpieczenia przed kopiowaniem urządzeń zainstalowanych przez producenta, lub dostarczanie pirackich obrazów, audio lub wideo, lub linków do pirackich obrazów, plików audio lub wideo;
  • zawierają pliki video, audio lub fotografie przedstawiające daną osobę bez jej zgody (w przypadku osoby niepełnoletniej bez zgody opiekuna);
  • zawierające restrykcyjne, zabezpieczone hasłem strony, lub ukryte strony bądź zdjęcia (tych, które nie są połączone z inną dostępną stroną);
  • zawierają materiały, które wykorzystują ludzi jako obiekty seksualne, brutalnie i nielegalnie lub zawierają informacje o osobach niepełnoletnich;
  • zawierające informacje na temat nielegalnych aktywności takich jak robienie i kupowanie nielegalnej broni lub narkotyków, naruszanie czyjejś prywatności, przesyłanie lub udostępnianie wirusów komputerowych,
  • zawierają wirusy, bomby zegarowe, konie trojańskie, robaki, cancelboty lub innych szkodliwe lub uciążliwe kody, części lub urządzenia;
  • personifikuje, lub w inny sposób sugeruje skojarzenia lub połączenia z inną osobą lub jednostką;
  • publikuje informacje lub dane, których ujawienie jest niezgodne z prawem lub powiernicze (takie jak informacje poufnych, zastrzeżone);
  • zakłóca normalnego prowadzenie dialogu powoduje, że ekran do "przewija" się szybciej niż inni użytkownicy są w stanie wpisać treść, lub w inny sposób negatywnie wpływa na zdolność innych Użytkowników do udziału w bieżącej rozmowie;
  • zabiega o podanie hasła lub osobistych informacji identyfikacyjnych do celów komercyjnych lub bezprawnych lub rozpowszechnia danych osobowych innej osoby, bez jej zgody; lub
  • upublicznia lub promuje działalność i / lub sprzedaży komercyjną bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, takich jak konkursy, loterie, bartery, reklamy i piramidy.
  przekazywanie powyższego materiału lub jakiegokolwiek innego materiału, który narusza prawo federalne, stanowe lub lokalne Prawo w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej na świecie jest ściśle zabronione i stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy uprawniające spółkę do natychmiastowego rozwiązania wszelkiego prawa do dostępu do Serwisu.


  Użytkownik rozumie i akceptuje, że spółka może, ale nie ma obowiązku, monitorowania lub przeglądu wszelkich treści publikowanych w Serwisie lub w ramach Serwisu. Spółka może usuwać wszelkie treści, w całości lub w części, które w według uznania SPÓŁKI narusza niniejszą Umowę lub mogą zaszkodzić reputacji Strony lub SPÓLKI. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiedniego działania prawnego przeciwko każdemu, kto narusza ten przepis, w tym usunięcie komunikacji przestępczej z Serwisu lub Usługi i zakończenia lub zawieszenia członkostwa i / lub subskrypcji.


  Wszelkie obrazy i inne elementy profilowane przesłane do firmy stają się własnością firmy i mogą być wykorzystywane przez SPÓŁKE bez ograniczeń, jako materiały marketingowe. Akceptując niniejszą Umową i jej warunki zezwalasz FIRMIE korzystanie z treści i / lub obrazów przesłanych do SPÓŁKI do obrotu według własnego uznania i bez Twojej dalszej zgody lub zezwolenia. Poprzez umieszczanie treści w Serwisie lub w ramach Serwisu, automatycznie uznajesz SPÓŁKE, jej podmioty stowarzyszone, licencjobiorców i następców, nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, nieodpłatnej, w pełni opłaconej, na całym świecie prawa licencji na (i) używanie, kopiowanie, przechowywanie, wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, nagrywanie, odtwarzanie, adaptację, modyfikację i rozpowszechniania wszelkich tego rodzaju treści, (ii) pracy nad treścią lub włączenie treści do innych prac, oraz (iii) udzielasz sublicencji i autoryzacji w dowolnych mediach znanych obecnie lub w przyszłości. Użytkownik oświadcza, że każdy wpis i wykorzystanie treści przez Spółkę nie będzie naruszać praw osób trzecich.

 18. Zakaz Niechcianych Wiadomości "Spam". Wszystkie osoby odwiedzające Stronę, pracownicy i współpracownicy Strony mają surowy zakaz wysyłania niechcianych wiadomości lub "spamu" reklamując usługę lub posługując się jej nazwą URL, wyglądem lub jakimkolwiek podobieństwem. Nie masz prawa wykorzystywać prywatnych informacji użytkowników strony w celu wysyłania niechcianych wiadomości i reklam wszelkiego rodzaju.

 19. Strony Współpracujące. Usługa"jest oferowana przez i dostępna za pośrednictwem wielu innych stron internetowych jak również tej konkretnej strony internetowej. Zakładając swój profil na stronie potwierdzasz, że zgadzasz się, aby wszystkie materiały, które udostępnisz na stronie były widoczne dla użytkowników Usługi, którzy mogą uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem innych stron internetowych. Ponadto zgadzasz się i akceptujesz fakt, iż inni użytkownicy Usługi, z którymi utrzymujesz kontakt za pośrednictwem strony, mogą być zarejestrowani na innych stronach internetowych.

 20. Arbitraż / Class Action.


  Arbitraż . TY I SPÓŁKA zgadzacie się, że wszystkie kontrowersje, spory lub roszczenia wynikające z lub w ramach niniejszej Umowy, będą wyłącznie regulowane i postanowieniami wiążącymi arbitrażu zgodnie z Federalną Ustawą o Arbitrażu, zgodnie z regulaminem i procedurą ustanowioną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu, a określenie arbitra będzie ostateczna i wiążąca (z wyjątkiem sytuacji, istnieją podstawy do odstępstwa na mocy obowiązujących ustawach arbitrażowych). Postępowaniu arbitrażowemu będzie przewodniczył jeden bezstronny, niezależny arbiter wyznaczony przez AAA. Każda ze stron ponosi własne koszty w arbitrażu inne niż określone w niniejszym dokumencie, które mogą być wymagane przez prawo. Przepisy arbitrażu pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. MIEJSCEM ARBITRAŻU BĘDZIE SĄD BROWARD NA FLORYDZIE. STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DOCHPDZENIA SWOICH PRAW W SĄDZIE, JAK RÓWNIEŻ REZYGNUJĄ Z ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. ARBITER MA WYŁĄCZNE PRAWO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW DOTYCZĄCYCH WAZNOŚCI, KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI UMOWY. ORZECZENIE ARBITRA MOŻE BYĆ WPISANE W SĄDZIE JAKO WYROK PRAWOMOCY. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej klauzuli arbitrażowej, inna niż zrzeczenia się praw do ławy przysięgłych, uważane są za lub uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, reszta pozostaje w mocy. Jeżeli zrzeczenie się praw do ławy przysięgłych uważa się lub zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, w przypadku, pozostała część niniejszej klauzuli arbitrażowej są niewykonalne, chyba że strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i Sadu Broward na Florydzie.


  Pozew zbiorowy . TY zrzekasz się wszelkich praw do dochodzenia roszczeń w stosunku do SPOŁKI jako przedstawiciela lub członka jakiegokolwiek pozwu zbiorowego, chyba że takie odstąpienie jest zabronione przez prawo. Do tego stopnia, że zgadzasz się, aby (1), strona wygrywająca nie będzie uprawniona do odzyskania kosztów obsługi prawnej, innych opłat zawodowych lub kosztów sądowych (niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy); oraz (2) zobowiązujesz się do "rezygnacja" z pozwu zbiorowego i nie będziesz składał wniosku lub w inny sposób uczestniczył w odzyskiwaniu zabezpieczonych przez pozew środków.

 21. Zasięg sporów konsumenckich. Konsumenci mieszkający na terenie Europy muszą wiedzie, że Komisja Europejska założyła platformę online, zajmująca się pozasądowym rozwiązywaniem sporów wynikłych z transakcji lub usług nabytych lub sprzedawanych online. W konsekwencji, będąc Europejskim konsumentem możesz korzystać z tej platformy w celu rozwiązywania sporów w udziałem SPÓŁKI. Dostęp do platformy znajdziesz klikając na link. SPÓŁKA jest otwarta na twoje pytania, możesz je zadać klikając na link KONTAKT.

 22. Tłumaczenia. Wszelkie tłumaczenia tych terminów na lub z języka angielskiego są tylko dla Twojej wygody, jednakże angielska wersja Regulaminu będzie dla stron wiążąca. W przypadku, wystąpienia jakichkolwiek niezgodności z przetłumaczoną wersją, wersja w Języku Angielskim będzie wersją właściwą.

 23. Rozdzielność. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, jeśli istnieje jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, które ostatecznie stało się niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, postanowienie takie zostanie skreślone z niniejszej Umowy tak, że pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy i wywołują efekt, a niniejsza Umowa będzie interpretowana tak, jakby taki zabroniony przepis został wyłączony i będzie wykonalna zgodnie z resztą jej warunków.

 24. Nie Zawarte w Umowie. TY nie możesz przydzielić, przenieść żadnego ze swoich obowiązków lub przywilejów wynikających z zawartej umowy. SPÓŁKA może według własnego uznania przenieść lub przydzielić wynikające w umowy prawa i obowiązki, bez wcześniejszego powiadomienia lub TWOJEJ zgody.

 25. Postanowienia Wiążące. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla CIEBIE i SPÓŁKI oraz jej następców i przedstawicieli.

 26. Zakończenie Członkostwa z Woli SPÓŁKI.


  Usługa może być wypowiedziana przez SPÓŁKĘ w dowolnym czasie, z lub bez podania powodu. Zakończenie członkostwa może nastąpić bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez podania powodu. Co oznacza blokowanie użytkownika na podstawie adresu IP. Ponad to SPÓŁKA zachowuje prawo do usunięcia TWOJEGO konta, treści użytkownika i korzystania z danych według własnej dyskrecji. W przypadku, SPÓŁKA zdecyduje o zakończeniu członkostwa lub jego zawieszeniu z powodu, w tym, ale nie tylko, naruszenie niniejszej Umowy, oflagowanego postępowania, oznaczenia treści lub skarg osób trzecich, zgadzasz się, że wszelkie opłaty poniesione na rzecz SPÓŁKI nie będą podlegały zwrotowi, chyba że prawo stanowi inaczej, oraz, że wszystkie zaległe płatności w ramach i na warunkach abonamentu staną się natychmiast wymagalne i płatne w tym czasie. Niniejszym upoważniasz SPÓŁKĘ (poprzez agenta zajmującego się przetwarzaniem płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub innego zatwierdzonej instytucji), do pobrania należnych opłat. Wszelkie zwroty przez dokonane przez SPÓŁKĘ są możliwe wyłącznie według jej uznania.


  W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji dotyczącej zakończenia lub zawieszenia dostępu do Usługi, zgadzasz się wziąć osobistą odpowiedzialność za wszelki skargi, które wpłyną po tym czasie związane z Twoją aktywnością na stronie. Po zakończeniu abonamentu, Umowa nadal pozostaje w mocy, z wyjątkiem postanowień, które ze względu na swoją naturę zostały wyczerpane lub dokonane.

 27. Całość umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy TOBĄ a SPÓŁKĄ, regulując dostęp to Serwisu, treści oraz wszelkich materiałów bezpośrednio lub pośrednio związanych z Usługą. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne i ustne porozumienia, pisma i oświadczenia i może być zmieniona tylko przez SPÓŁKĘ. Każda ze stron potwierdza, że nie powołuje się na jakąkolwiek reprezentację, nie przedstawioną tu wyraźnie do zawarcia niniejszej umowy.Nieprzestrzeganie postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron nie może być jednoznaczne z odstąpieniem od umowy i zrzeczeniem się wynikających z niej praw i obowiązków. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Floryda, nie zależnie od wystąpienia potencjalnego konfliktu zasad prawnych. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie zmienione tylko w zakresie koniecznym, aby stało się wykonalne. Pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy, aż do jej zakończenia, chyba, że Spółka postanowi inaczej.


Firma z USA:
Elite Marketing Solutions Inc.
PO BOX 12187
Zephyr Cove, NV 89448
USA

Międzynarodowa Firma:
ODS Online Dating Systems LTD
Dimokratias 31, 2nd Floor, Office 201
8028 Paphos
CYPRUS

Kanadyjska Firma:
9326-7730 Quebec, Inc.
2500-1751 rue Richardson
Montreal H3K 1G6
Canada


W celu uzyskania informacji o sekcji 18 USC 2257 dotyczącej wizerunku modeli pojawiających się na stronie internetowej kliknij TUTAJ.

Zamknij